اساسنامه

بسمه تعالی

اساسنامه کانون صنفی بازنشستگان وزارت جهاد سازندگی

فصل اول :

" کلیات واهداف "

ماده 1

نام : کانون صنفی بازنشستگان وزارت جهاد سازندگی (سابق) تشکلی است صنفی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً کانون نامیده می‌شود.

ماده 2

محل : مرکزاصلی این کانون در شهر تهران به نشانی : میدان فاطمی ، خیابان فلسطین شمالی ، بعد از چهارراه زرتشت ، کوچه رهبان ، پلاک 30 ، ساختمان شهید عزیزپور واقع است که در صورت لزوم بنا به درخواست هیأت مدیره می‌تواند با موافقت وزارت کشور درسایر شهرهای کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

ماده 3

تابعیت : اعضای کانون تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می ‌دارند.

ماده 4

اهداف :

کانون دارای اهداف زیر می باشد :

1- تلاش در جهت افزایش منزلت اجتماعی بازنشستگان عضو کانون

2- صیانت از حقوق مادی و معنوی کلیه اعضاء و دفاع از حقوق مشروع آنان و سعی در بهبود معیشت و رفاه خانواده و بازماندگان اعضاء

3- فراهم آوردن زمینه لازم برای بهره وری از دانش ، تجربیات و تخصص ارزشمند بازنشستگان .

4- تلاش در جهت ارتقاء سطح بهداشت و درمان اعضاء

5- فراهم آوردن امکانات و تسهیلات ، استفاده از فضاهای فرهنگی و رفاهی مناسب برای تأمین اوقات فراغت اعضا و افراد خانواده آنها ، از قبیل اردوهای سیاحتی و زیارتی

ماده 5

کلیه اقداماتی که درچارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از سوی مراجع قانونی ذیربط دارد ، پس از کسب مجوز لازم انجام می شود .

فصل دوم :

" شرایط ، نحوه عضویت و انواع آن "

ماده 6

هر فرد بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی سابق که دارای شرایط زیر باشد می‌تواند به عضویت کانون در آید .

1- داشتن حکم بازنشستگی از سازمان مربوطه

2- پذیرفتن مفاد اساسنامه

3- عدم محرومیت ازحقوق اجتماعی

4- عدم سوء شهرت حرفه‌ای و اجتماعی

5- پرداخت حق عضویت

تبصره : خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد ، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی می باشد .

ماده 7

عضویت :

کانون دارای دو نوع عضو خواهد بود:

1- اعضای اصلی که دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می‌باشند .

2- اعضاء افتخاری که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتازبوده و با پیشنهاد هیأت مدیره ، توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

فصل سوم :

" ارکان "

ماده 8

ارکان کانون عبارتند از: الف - مجمع عمومی ب- هیأت مدیره ج- بازرس

الف) مجمع عمومی :

ماده 9

مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در کانون بوده و بصورت عادی ، عادی به طورفوق‌العاده تشکیل می گردد .

ماده 10

مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یکبار در خرداد ‌ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت یافتن جلسه حضورنصف به علاوه یکنفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی، رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید، جلسه دوم با فاصله حداکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت .

مجمع عمومی عادی ممکن ‌است به صورت فوق‌العاده در هر زمان ، به تقاضا و دعوت هیأت مدیره ، بازرس ، یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قید شود .

تبصره : در صورتی که هیأت مدیره ، مجمع عمومی سالانه را درموعد مقرر برگزار نکند ، بازرس مکلف است اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنمایند .

ماده 11

دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا دعوت نامه کتبی و یا سایر روش های اطلاع رسانی الکترونیک ( پیامک ، پست الکترونیکی و .... ) صورت می پذیرد ، آگهی تشکیل مجمع برای نوبت اول باید حداقل 2 هفته و برای نوبت دوم حداقل 2 هفته قبل از برگزاری مجمع در روزنامه تعیین شده درج گردد .

ماده 12

وظایف مجمع عمومی عادی:

1- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس

2- استماع ورسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس

3- تعیین خط‌ مشی کلی کانون

4- بررسی وتصویب پیشنهادات هیأت مدیره

5- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه کانون

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌های کانون

ماده 13

مجمع عمومی فوق‌‌العاده با رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده 11 این اساسنامه ، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :

1- با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس

2- با درخواست و دعوت یک سوم از اعضاء اصلی کانون

تبصره 1: مجمع عمومی فوق‌العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی عادی را دارد.

تبصره 2: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 14

در صورتی که بازرس یا یک سوم اعضا در خواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند ، موضوع کتباً به رئیس هیأت مدیره اطلاع داده خواهد شد ، رئیس هیأت مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف مدت 15 روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند ، در غیر این صورت بازرس و یا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت ده روز با هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام می نماید .

ماده 15

وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده :

1- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

2- بررسی وتصویب انحلال کانون

3- عزل هیأت مدیره

تبصره 1: عزل هیأت مدیره باید بنا به درخواست یک سوم اعضای اصلی یا بازرس و هیأت مدیره با اطلاع وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد .

تبصره 2: در صورت تصویب عزل هیأت مدیره ، مجمع فوق العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام می نماید .

ماده 16

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر که از اعضای هیأت مدیره یا بازرس و یا داوطلبان این دو رکن نمی باشند ، اداره می‌شود .

تبصره 1: اعضای هیأت رئیسه بااعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را به عهده دارند .

تبصره 2: هیأت رئیسه نسخه ای از صورتجلسه را برای اطلاع اعضا در محل کانون نصب می نماید .

ب) هیأت مدیره :

ماده 17

" کانون" دارای هیأت‌مدیره‌ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر تا 5 نفر عضو علی‌البدل می باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.

تبصره 1: شعب کانون با رعایت ماده 2 اساسنامه در شهرستانها توسط هیأت مدیره ای مرکب از 5 نفر که از سوی اعضای همان شعبه انتخاب و با تصویب هیأت مدیره مرکزی منصوب می شوند ، اداره خواهد شد. اعضاء این هیأت‌ها طبق دستور العمل هیأت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود. حد نصاب تأسیس شعبه 30 نفر عضو می ‌باشد که در صورت عدم حصول آن ،‌ می ‌توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود.

تبصره 2: جلسات هیأت مدیره با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق 3 نفر معتبر خواهد بود.

تبصره 3: اعضای هیأت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه ‌دار انتخاب نموده و نسخه ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می نمایند . حدود اختیارات هیأت مدیره را آئین‌نامه مشخص می‌نماید.

تبصره 4: شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره 5: در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضاء هیأت مدیره ‌، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده 18

مجمع عمومی ، هیأت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهدنمود . انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره برای دو دوره متوالی بلامانع بوده و هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر سه ماه قبل از پایان دوره تصدی خود، اتنخابات هیأت مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید .

ماده 19

هیأت مدیره نماینده قانونی کانون بوده و وظایف و اختیارات آن بشرح زیر می‌باشد :

حفظ وحراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حسابهای کانون و پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب بانکی ، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی ومالیاتی وثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حَکَم ، وکیل وعزل آنان، قطع وفصل دعاوی از طریق سازش، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی .

به طور کلی هیأت مدیره می‌تواند در حوزه وظایف خود اقداماتی را که ضروری بداند با رعایت مصالح کانون به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می‌ باشد بنام کانون انجام دهد.

تبصره 1: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه ، اخذ تصمیم واقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بررعایت حدود موضوع کانون دارا می باشد.

تبصره 2: کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهد آور با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار با مهر کانون معتبر خواهد بود.

تبصره 3: هیأت مدیره می‌تواند از بین اعضای واجد شرایط در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی کانون تشکیل دهد.

تبصره 4: آئین‌نامه اجرائی این اساسنامه بعد از تصویب هیأت مدیره وتایید وزارت کشور قابل اجرا ‌خواهد بود.

ج) بازرسان :

ماده 20

مجمع عمومی عادی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد.

تبصره 1: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

تبصره 2: اعضای هیأت مدیره ، و نزدیکان سببی و نسبی آنها نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.

ماده 21

وظایف بازرس به شرح زیر است :

1- بررسی کلیه اسناد واوراق مالی کانون وتهیه گزارش برای مجمع عمومی.

2- مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی وغیر مالی و تهیه گزارش ازعملکرد کانون برای ارائه به مجمع عمومی.

3- ارائه گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی.

تبصره : گزارش بازرس باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر کانون آماده باشد .

ماده 22

کلیه اسناد و مدارک کانون اعم از مالی وغیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط باید بوسیله هیأت مدیره جهت بررسی در دسترس بازرس و نمایندگان کمیسیون ماده 10 احزاب قرار گیرد.

فصل چهارم :

" بودجه و موارد متفرقه "

ماده 23

بودجه کانون از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت اعضاء تأمین می‌ شود.

ماده 24

درآمد وهزینه‌ های کانون در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها ارائه خواهد شد.

تبصره 1: کلیه دفاترمالی کانون در صورت مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

تبصره 2: سال مالی کانون منطبق به سال هجری شمسی بوده وهمواره به پایان اسفندماه ختم می‌شود.

تبصره 3: کلیه وجوه مازاد بر هزینه‌ های جاری کانون در حساب جاری مخصوصی بنام کانون نزد یکی از بانکهای رسمی کشور نگهداری خواهدشد.

ماده 25

کلیه مدارک، پرونده‌ها و نوشته‌های رسمی در دفتر مرکزی کانون نگهداری می‌شود.

مکاتبات رسمی کانون با امضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیأت مدیره و با مهرکانون انجام خواهد شد.

تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده 26

هرگونه تغییری درمفاد اساسنامه و ترکیب اعضای هیأت مدیره و بازرس در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌‌ها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد .

تبصره: محل کانون و اقامتگاه اعضای هیأت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی ‌که در این خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده 27

کانون دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب هیأت مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه واستفاده خواهد شد.

تبصره: هیأت مدیره در حفظ وحراست از مهر و نشان کانون مسئولیت قانونی دارد.

ماده 28

با توجه به اینکه کانون ماهیتاً غیرتجاری می ‌باشد نمی‌تواند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد.

انحلال :

ماده 29

در موارد زیر کانون منحل می شود :

1- بنا به رأی مجمع عمومی فوق العاده .

2- در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن ، موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیر ممکن باشد .

3- بنا به تقاضای کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه .

ماده 30

انحلال: در صورت انحلال کانون مجمع عمومی فوق‌العاده، هیأت تصفیه‌ای را(حداقل سه نفر) از میان اعضای اصلی انتخاب می نماید . این هیأت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه داخل کشور اقدام نماید . هیأت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب وجمعیت‌ها ارسال دارد.

تبصره : مشروح تشریفات انحلال تابع مواد مرتبط در قانون تجارت می باشد .

ماده 31

این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و 31 ماده و 28 تبصره در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی درتاریخ 10/12/87 به تصویب رسید، تغییرات آن نیز در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/04/91 به تصویب رسید.

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/21
تعداد بازدید:
2722
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal